โปรโมชั่น

Broadband 24 ราคา 599 บาท ต่อ เดือน ความเร็ว 500/500 Mbps

SuperMesh Wifi ราคา 999 บาท ต่อ เดือน ความเร็ว 1000/500 Mbps

Power4 Mini 200 M ราคา 399 บาท ต่อ เดือน ความเร็ว 200/200Mbps

Power4 Mini 300 M ราคา 429 บาท ต่อ เดือน ความเร็ว 300/300 Mbps